HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Databasar

NB! Er du fjernstudent eller arbeider heimanfrå, bruk denne lenka:
http://www.hib.no/bibliotek/fagomrader/a-a/

 

Som tilsett  har du tilgang til ei rekkje store forskingsdatabasar. For å få opp basane og innhaldet der må ein logge seg på datanettverket til HiSF - eventuelt via VPN for oppkopling utanfrå. På denne sida har me lista opp alle databasar som kan vera relevante.

Sjå også biblioteket si side for korleis finne ulike ressursar.

Academic Search Elite

Academic Search Elite er ein stor tverrfagleg database (4.500 tidsskrift) dei fleste er fagfellevurdert. Noko mindre fulltekst enn i Academic Search Premier (vårt tidlegare abonnement), og ver obs på embargo i denne basen!

Acronym - The Internet Acronym Server

Oppslagsverk for akronym - som er ord laga av forbokstavene av eit lenger ord/ namn, til dømes NATO.

Allkunne

Nynorsk kulturhistorie.

AMED (Allied and Complementary Medicine)

Alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, pediatri, tale- og språkterapi og palliativ pleie. Database frå Ovid.

Anatomisk atlas

Oppslagsverk med illustrasjonar, bilder og tekst som beskriv kroppen sine ulike deler og organ.
Fritt tilgjengeleg til alle innbyggjarar i Norge gjennom Helsebiblioteket.
 

Atekst

Avisartiklar i fulltekst frå mange aviser, både riks- og lokalaviser. Kor langt tilbake i tid dette arkivet går, varierar frå avis til avis. 

Bibliotek.dk

Database for danske folke- og fagbibliotek. Referansar til bøker og artiklar m.m.

Bibsys Ask

Dette er den tidlegare bibliotekkatalogen for Nasjonalbiblioteket, universitet- og høgskulebibliotek og ei rekkje andre fagbibliotek i Norge. Denne basen vert fasa ut frå 11.november og er erstatta av Oria.

BMJ Best Practice

Klinisk oppslagsverk frå BMJ Evidence Centre og som dekkjer meir enn 10 000 tilstandar.

Bokhylla

Nasjonalbiblioteket si store e-boksamling med norsk litteratur utgitt før 2000. Du må ha norsk IP-adresse. Les meir om e-bøker frå HiSF.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Universitetet i Oslo og Språkrådet har utarbeidd denne databasen.

Brage

Høgskulen i Sogn og Fjordane sitt opne arkiv for publikasjonar skrivne av tilsette og studentar. Her finn du HiSF sin skriftserie (Notat og Rapport), tidsskriftsartiklar, doktoravhandlingar, masteroppgåver og bacheloroppgåver.

Britannica

Engelsk leksikon.

British Library Public Catalogue

Bibliotekkatalog for British Library.

Business Source Elite

Internasjonal database frå Ebsco som inneheld litteratur innan fagområda leiing, økonomi, marknadsføring osv. Mykje fulltekst.

Campbell Library

Basen gir gratis tilgang til oppsummert forsking om kriminalførebygging og fengselshelse, utdanning og sosial velferd. Det er ein internasjonal forskarorganisasjon som står bak basen. Føremålet med basen er å gi svar på kva tiltak som virker, kva som kan gjera meir skade enn nytte. 

CIA World Factbook

Statistikk frå amerikanske CIA (Central Intelligence Agency). Inneheld òg kart og fakta om alle land i verda. 

Cinahl

Database for sjukepleie og tilgrensande fag, m.a fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Video frå Ebsco viser søk i basen med MESH-termar. Medisinsk bibliotek ved Universitetet i Oslo har laga søkerettleiing.  Basen har mykje fulltekst, men ver obs på etterslep eller embargo i denne basen.

Clinical evidence

Oppslagsverk mynta på primær- eller spesialisthelsetjenesten som oppsummerer den beste, tilgjengelege forskinga om effekt og biverknader av behandling for meir enn 250 diagnosar. Engelsk. Tilgang gjennom Helsebiblioteket.

Cochrane Library

Medisin. Inneheld systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studiar over effekt av ulike behandlande og førebyggjande tiltak. Fulltekst.

Cristin

Felles system for forskingsdokumentasjon ved universitet og høgskular, institutt- og helsesektoren i Norge. I basen finn du forskingsresultat, forskarprofilar, prosjekt og forskingseinheiter.

DIB

Basen inneheld kunnskap om revisjon, regnskap, økonomi og selskapsrett. Du må registrere deg med din student- eller tilsett-epost for å bruke basen. Denne pålogginga kan du også bruke i basen kontohjelp.no 

Diktregisteret ved Deichmanske bibliotek

Hjelpemiddel for å gjenfinne og lokalisere dikt. Inneheld ikkje dikt i fulltekst.

Doaj

Directory of Open Access Journals. Vitskaplege tidsskrift i fulltekst innan dei fleste fagområde.

Ebscobasane

Her er lenke til alle basane frå Ebsco slik at ein kan velje ein eller fleire datbasar samstundes.

Embase

Ein database referansar til litteratur innan medisin og farmakologi. 5000 tidsskrift er analysert, dessutan konferanserapportar og bøker, men ikkje fulltekst. Artiklar attende til 1974. Dette er ein av fleire database frå Ovid. 

Eric

Internasjonal database (også mykje fulltekst) over pedagogisk litteratur frå 1966- . Her er referansar til artiklar, tidsskrift, bøker og avhandlingar.

Felleskatalogen

Oppslagsverk for legemiddel som vert marknadsført i Noreg. Informasjon både for helsepersonell og pasientar. Finst òg i papirutgåve med årlege utgjevingar.

Google Scholar

Google sin søkemotor for vitskapleg litteratur. Artiklar, bøker, rapportar, åpne forskingsarkiv m.m. Er du på HiSF-nettverket får du direkte tilgang til artiklar som biblioteket abonnerar på.
 

Helsebiblioteket

Nasjonal lenkeportal for helseinformasjon som ligg ope, men har òg innhald som er abonnementsbasert. Helsepersonell kan registrere seg direkte i Helsebiblioteket,  sjå øvst til høgre på portalen. 

ICD-10

Internasjonal klassifikasjon av sjukdomar og beslekta helseproblem frå WHO, men her i norsk versjon ved Helsedirektoratet.

Idunn

Tverrfagleg norsk database med ca 50 tidsskrift i fulltekst. Varierande omfang, men det eldste innhaldet er frå 2002. Sjå evt søkerettleiing hjå Idunn. Biblioteket anbefaler deg generelt å søke via Oria eller Norart.

IEEE Xplore

Basen består av tidsskrift, konferansepublikasjonar og tekniske standardar, og gir tilgang til meir enn 3 millionar fulltekstdokument fra nokon av verdas mest anerkjente publikasjonar innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. 

JSTOR

Fulltekstartiklar frå mange ulike fagområde. Biblioteket har tilgang til nokre samlingar av arkivet. Arkivet har ikkje med dei siste 3-5 årgangane. Du finn artiklane via søk i Oria. HiSF har tilgang til desse samlingane:

  • Arts & Sciences: I, II, IV, VI
  • Life Sciences.
Juridisk nettviser

Emneportal for ressursar innan juss.

Kontohjelp

Basen gir svar på bokføringsspørsmål med kontering, meirverdiavgift, satsar m.m. Du må registrere deg med din student- eller tilsett-epost for å bruke basen. Denne pålogginga kan du også bruke i basen dib.no

Library of Congress Online Catalog

Bibliotekkatalog for Library of Congress, USA.

Library, Information Science & Technology Abstracts (Ebsco)

Referansar til tidsskrift, bøker og andre publikasjonar innanfor bibliotek- og informasjonsvitskaplege emne.
 

Libris

Database for svenske folke- og fagbibliotek. Referansar til bøker og artiklar m.m.

Lovdata Pro

Lovdata Pro  http://lovdata.no/pro/ip  gir deg tilgang til å søke i fleire rettskjelder enn den opne versjonen Lovdata www.lovdata.no

Arbeider du utanfor datanettverket, får du tilgang til Lovdata https://login.galanga.hvl.no/login?url=http://lovdata.no/pro/ip.

Lovdata for jus-studentar ved HVL: Som jus-student (dvs ved årsstudiet i jus eller bachelor ved studiet "økonomi og jus") har du høve til å opprette ein personleg brukarkonto. Her kan du lagre søk og få varsel ved endringar. Bruk då epostadressa du har fått tildelt ved HVL. Neste gong du skal inn i basen, er det nok at du loggar deg på med din personlege brukarkonto (også når du er heime). Lenke til registrering for jus-studentar.

Lovdata for tilsette ved HVL: Du kan opprette personleg brukarkonto. Her kan du lagre søk og få varsel ved endringar. Bruk epostadressa di ved HiSF.

 

MarketLine

MarketLine inneheld bransje- og marknadsrapportar, firmainformasjon og finansielle data innan store marknader i meir enn 200 land. I tillegg kjem nyhende, meiningsmålingar, trendrapportar og "case studium". Selskapsnyhende og finansielle transaksjonar vert oppdatert dagleg.

Medline (via Ebsco)

Medline inneheld referansar til artiklar innan medisin, sjukepleie, fysioterapi, ernæring, odontologi, veterinærmedisin og andre helsefag. Mykje fulltekst.

Medline (via Ovid)

HiSF har også tilgang til Medline via Ovid. 

Norart

Referansar til artiklar i norske og nordiske tidsskrift og årbøker innan dei fleste fagområde.
 

Norsk elektronisk legemiddelhåndbok

NEL er eit generelt medisinsk oppslagsverk for legar og anna helsepersonell.

Norsk Ordbok 2014

Dette er ikkje ei rettskrivingsordbok, men ei ordbok med ordtilfang frå dei norske dialektane og nynorsk skriftspråk. 

Nynorskordboka og Bokmålsordboka

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål og er utarbeidd av leksikografar ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet.

Ordnett

Elektroniske ordbøker på mange språk; nynorsk, bokmål, engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk og svensk.  Har også framandord, synonym, juss, teknisk, økonomisk og medisinsk ordbok og grammatikk og språkvettreglar. Du kan logge deg på via Feide eller via VPN dersom du er utanfor datanettet til HiSF.

Oria

Oria er ein søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samla ressursar: bøker, artiklar, tidsskrift, musikk, filmar og elektroniske ressursar m.m. Du kan velje å søkje i biblioteket ved HiSF eller alle universitets- og høgskulebiblioteka i landet. 

Skal ein gjera meir presise litteratursøk er det fornuftig å bruke fagdatabasane. Ebscobasane Cinahl og SportDiscus har mykje materiale som ikkje blir fanga opp av søk i Oria. Les meir om korleis søke i Oria.

Ovid (fleire databasar)

Under denne leverandøren har HiSF tilgang til: AMED, Embase, Medline, PsychINFO. Omfang for basane er ulikt, PsycINFO går heilt attende til 1806.

ProQuest Ebook Central

Her er ca 140 000 e-bøker tilgjengelege. Dette er fagbøker, dei fleste på engelsk, og alle er søkbare i Oria.
Nedlasting kan du gjera ved å klikke på boka og velje "Download".
Nedlasting til mobile einingar føreset at leseprogrammet Adobe Digital Edition er lasta ned. Lånetida varierar fra 1-21 dagar avhengig av boka. 
Når lånetida er ute, forsvinn boka.
Bøkene kan også lesast online.
Det er avgrensa høve til utskrift.
 

ProQuest Medical Collection

ProQuest Medical Collection er ei samling sett saman av tre ProQuest-basar: Medical Library, Nursing og Psychology. Mykje fulltekst. Du vil også finne artiklane via søk i Oria.

PsycInfo

Referansedatabase innan psykologi og beslekta emne (medisin, psykiatri, sjukepleie, sosiologi). Ein database frå Ovid. Hjelpesider finst her

Pubmed

Pubmed er gratisversjonen av Medline, verdas største database innan medisin og helsefag.
For å få mykje fulltekst, bruk denne lenka eller gå via Helsebiblioteket.
 

PubPsych

Europeisk database for psykologi og psykiatri. Omfattar fleire språk og flere dokumenttypar. Engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. 

Regional Business News

Næringslivsinformasjon frå USA. Dekkjer 75 tidsskrifter og aviser. Fulltekst.

SAGE Premier

Vitskaplege artiklar frå forlaget Sage sine tidsskrift. Dekkjer samfunnsvitskap, humaniora, medisin, ingeniørfag samt miljø- og biovitskap. Du vil også finne artiklane via søk i Oria.

Sage Research Methods

Database med konkrete case, instruksjonsvideoar, bøker, bokkapittel og artiklar om ulike forskinsgmetodar. Nyttig for forskarar, tilsette og studentar - til oppgåveskriving, forsking, undervisning og rettleiing.

Sang og viseregisteret

frå Nasjonalbiblioteket

ScienceDirect

Fulltekstartiklar frå vitskaplege tidsskrift innan dei fleste akademiske fag. Enkelte artiklar kun med samandrag (abstract).  Du vil også finne artiklane via søk i Oria.

Scopus

Dette er ein referanse- og siteringsdatabase frå Elsevier. Du kan finne abstract og direkte lenking til fulltekstartikler og andre bibliotekressurser. Om lag 18 000 fagfellevurderte tidsskrift frå meir enn 5000 utgjevarar. 1800 Open Access-tidsskrift, 250 konferanse proceedings, ca 425 Trade publications og ca 325 bokserier. Totalt ca 46 millioner referanser. Meir om innhaldet på Scopus.

Social Care Online

Storbritannia sin største gratis database innan sosialt arbeid. Her finn ein forsking, offentlege dokument, tidsskriftartiklar m.m. Basen gir treff på referansar, samandrag, fulltekst og lenkjer til nettsider. Gratis tilgang.

SocINDEX

Basen har omfattande dekning av sosiologi, alle sub-disipliner og nært beslekta fagområde. Inneheld fulltekst for meir enn 860 tidsskrifter heilt tilbake til 1908. Denne databasen inneheld også fulltekst for meir enn 830 bøker og monografier - og over 16 800 konferansebidrag. 

SportDiscus

Internasjonal fagdatabase for idrett, idrettsmedisin og relaterte emne. Fulltekst, men ver obs på embargo i denne basen.

SpringerLink E-books

HiSF har ei samling på over 40 000 bøker frå Springer (pr oktober 2014). I basen her ser du alt Springer tilbyr. HiSF sine e-bøker finn du også via Oria.  Les meir om e-bøker frå HiSF. Via denne lenka (som er leverandøren sitt søkegrensesnitt) får du tilgang både til tidsskrift og bøker.

SpringerLink Journals

SpringerLink gir tilgang til omlag 2000 vitskaplege tidsskrift innen mange fagområder. HiSF sine e-bøker frå same leverandør er også er tilgjengeleg via dette søkegrensesnittet. Desse tidsskrifta med innhald og lenker til fulltekst finn du også via Oria.

Statistisk sentralbyrå

Byrået er ansvarleg for utarbeiding av offisiell statistikk i Noreg. SSB har også utarbeidd eit oversyn over statistikk frå ulike organisasjonar og institusjonar i inn og utland. 

Store norske leksikon

Norsk oppslagsverk.

SveMed+

Nordisk artikkelbase for medisin, sjukepleie og helsefag. Noko fulltekst. Mest svensk og engelskspråkleg matriale, men og ein del dansk og norsk.
 

Taylor & Francis

Fulltekstartiklar i akademiske tidsskrift utgitt av forlaget Taylor & Francis. Tverrfagleg. Du vil også finne artiklane via søk i Oria.

Telefonkatalogen

Telefonkatalog som er tilgjengeleg på HiSF sitt datanett.
 

Termbase for UH-sektoren

Database med engelske administrative termar (omlag 2000 ord) frå universitets- og høgskulesektoren

Up to date

Medisin, engelsk.

Web of Science

Internasjonal artikkel- og siteringsbase, i alt 3 basar eller omlag 17.000 tidsskrift vert indekserte. Du kan ofte følgje lenker vidare til fulltekst. Sjå kort film for korleis bruke basen. Tilgang frå 1975- 

Wiley Online

Databasen har innhald frå 1997 til idag og inneheld to samlingar: Omlag 600 tidsskrift under overskrifta "humanities & social science" og ca 800 tidsskrift innan "science, technical, medical". Du kan også bla i emnene.

WorldWideEnergy.Org

Søketeneste for energirelatert informasjon. Viser til forskingsresultat, artiklar, rapportar, konferansar, statistikk m.m
Inneheld også tidlegare ETDE World Energy Base.