HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Mestringsforventninger og regionale forskjeller

- et delprosjekt innen NFR-prosjektet Lærande regionar.

Prosjektleiarar: Karin Sørlie, Ingrid Syse, Göran Söderlund, HiSF

Mestringsforventninger (MF), eller self-efficacy beliefs, er individers forventninger til å kunne utføre de nødvendige handlingene for å lykkes med bestemte oppgaver (Bandura). MF er viktige fordi de påvirker individers oppfatning av kontroll over egen læring og prestasjoner, og kan påvirke de handlingene som er nødvendige for å oppnå et mål.

MF påvirker interesse og vilje til å engasjere seg i oppgaver, og tanker og handlinger når man jobber med oppgaven, som for eksempel målsetting, innsats og utholdenhet. MF er derfor viktige i skolesammenheng, der en av lærerens viktige oppgaver er å vekke og støtte elevenes motivasjon for å engasjere seg med skolefag. MF påvirker også følelsene knyttet til oppgaver, både stress og positive emosjoner. Elever med høye MF har en tendens til å søke utfordringer som fører til høyere kompetanse.

I matematikk er MF knyttet til prestasjoner i utallige studier. Etter å ha kontrollert for faktorer som kognitiv evne, tidligere erfaringer og karakterer, er det funnet at MF påvirker matematikk-prestasjoner. Det er også funnet at prestasjoner i matematikk påvirker MF.Denne studien undersøker om regionale forskjeller i MF kan vare en delforklaring til de gode resultatene i Sogn og Fjordane. Vi har studert elevers MF knyttet til nasjonale prøver i regning for å få svar på dette.

Resultatene indikerte at noe av de regionale forskjellene i resultater på nasjonal prøver i regning kan henge sammen med regionale forskjeller i mestringsforventninger. Videre ser det ut til at regionale forskjeller i MF varierer som en funksjon av kjønn: jenter i Sogn og Fjordane hadde høyere MF enn jenter i de andre regionene, mens ingen forskjeller ble funnet mellom gutters MF i de fire regionene.

Det er mange faktorer som påvirker mestring i skolen, og i denne studien forklarte MF ca. 16% av variansen i resultater når andre faktorer var holdt konstant. Dermed er det rom for å vurdere andre forklaringsmodeller, ikke minst om det finnes bakenforliggende faktorer som påvirker elevprestasjoner som også påvirker gutter og jenters MF.

En fortsettelse på prosjektet blir å studere kildene til MF i klasserommet gjennom observasjoner og intervjuer.

Presentasjon - Lærande regionar sluttkonferanse 12.-13.mars 2015

PDF icon Mestringsforventninger i matematikk