HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Skoleekstern kultur og skoleresultater

- et delprosjekt innen NFR-prosjektet Lærande regionar.

Prosjektleiar: Kirsten Johansen Horrigmo, Universitetet i Agder

Dette er en case-studie der kommuner med bedre eller dårligere resultat enn forventet på nasjonale prøver er valgt ut for å se om den lokale kulturen kan forklare forskjeller i skoleresultatene. Datainnsamlingen har bestått av gruppeintervju med elever i 10. klasse ved tre skoler i to kommuner. En gruppe lærere ved hver skole er også intervjuet. I tillegg har det vært samtaler med representanter for skolens ledelse og personer ellers som har relevant kunnskap om stedet.

Resultatet viser forskjeller mellom kommuner. Dette kan knyttes til næringslivsutvikling. Derfor er navnene Skogsland og Kystland valgt. Det mest iøynefallende funnet mellom de to kommunene knytter seg til grad av formidlet fellesskap. Kystland kan beskrives som et enhetlig og velintegrert samfunn der man kan si at tilknytningen til bygdelaget og overbygning mellom andre bygdelag fungerer godt. Samfølelsen poengteres ofte. Elevene sier selv at de ikke grupperer seg. Lærerne er også opptatt av at elevene skal være takknemlige for at de har vokst opp akkurat her.

I Skogland er det uenigheter som gjør at samtalen flyter mindre lett. Bruken av ord som de og dere går igjen når en etterspør for eksempel hva som skjer på fritida. Det finns mye positivt arbeid for barn og unge som skjer ute i de forskjellige bygdelagene, men man har i mindre grad fått til en tverrgående forbindelse mellom bygdelagene. I Skogland formidles et inntrykk av sterk tilknytning til bygdelagene og det man kan tolke som liten grad av tverrgående forbindelser. Dette kan gi få felleserfaringer for barn og ungdom, noe som kan tenkes å virke inn på kommunikasjonen.

Den sterke tilknytningen til bygdelagene kan fungere som en tilbaketrekking som gjør at Skogland fremstår som en mer fragmentert kommune - en fragmentering som elevene trekker med inn i klasserommet. Dette kan kanskje også forklare de små uenighetene som tar tid og fokus fra samtalen eller oppgaven. Når elevene i Kystland har flere hendelser og historier å berette om hele kommunen, er dette nesten fraværende i Skogland.

På bakgrunn av disse funnene kan en spørre om det er noe som indikerer at elevenes opplevelse av felleskap og elevenes felles forståelsesrammer er forskjellige i de to kommunene? Er det en underliggende stolthet og kjennskap til hjemstedet som er forskjellig?

Presentasjon - Lærende regioner sluttkonferanse 12.-13.mars 2015

PDF icon Skoleekstern kultur og skoleresultat