HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Skolen som forandringsinstitusjon - foreldrenes rolle

- et delprosjekt innen NFR-prosjektet Lærande regionar

Prosjektleder: Helge Hernes, Universitetet i Agder 

Denne studien undersøker foreldrenes rolle som aktører i skolenes endringsarbeid. Foreldrene blir derfor kalt sekundære brukere. Grunnen er at det er disse tre aktørene lærere/skole, elever og foreldre som sammen skaper forandringer, utvikler elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Studien har følgende problemstillinger: hvilken atferd utviser foreldre i sine relasjoner til lærere og skole, og hvilke forskjeller mellom foreldres atferd i relasjoner til lærere og skole finnes mellom Sogn og Fjordane på den ene siden og landet for øvrig på den andre siden?

Resultatene av undersøkelsen viser et klart mønster i foreldrekontakt: høy grad av støttende foreldreatferd og høyere overfor barn enn overfor lærere/skole; lavere grad av utfordrende atferd og i mindre grad overfor lærere/skole enn overfor barna; moderat grad av kompenserende atferd; liten grad av premierende atferd; klare negative scores på avvikende og ignorerende atferd. Disse resultatene viser at det ikke er forskjeller mellom fylkene. Det er det samme mønsteret i Sogn og Fjordane som i de andre fylkene. Men det går an å slå fast at foreldrenes holdninger påvirker elevenes skoleprestasjoner. Et spørsmål som kan stilles er hva er effekt og hva er årsak? Er det slik at elever som gjør det bra blir oppmuntret av foreldrene, eller er det slik at denne oppmuntringen fører til at elevene gjør det bedre på skolen?

Presentasjon - Lærende regioner sluttkonferanse 12.-13.mars 2015

PDF icon Skolen som forandringsinstitusjon - foreldrenes rolle