HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Læringsmiljøets betydning

- et delprosjekt innen NFR-prosjektet Lærande regionar.

Prosjektleiarar: H. Knudsmoen og T. Nordahl, Høgskolen i Hedmark.

Hovedformålet med delprosjektet i lærende regioner har vært å studere en mulig sammenheng mellom læringsmiljøet i skolen i bred forstand og elevenes læringsutbytte Det er gjennomført ved å foreta en kvantitativ spørreundersøkelse for å innhente informasjon om hvordan ulike aktører i skolene oppfatter og opplever læringsmiljøet.

Følgende forhold i skolen defineres som vesentlige faktorer i læringsmiljøet:

  • Læreren som leder innebærer at læreren har et ansvar for å lede undervisningen og det sosiale fellesskapet.
  • Relasjoner mellom elev og lærer, det sosiale forholdet som eksisterer mellom lærer og elev.
  • Relasjoner mellom elever, de sosiale relasjonene som eksisterer mellom elevene.
  • Bruk av regler og normer i skolen, de som faktisk betyr noe for elevenes utvikling.
  • Elevsyn og forventinger til læring, læringstrykket, de forventningene og det engasjementet som er relatert til sosial og faglig læring.
  • Samarbeid mellom hjem og skole, den dialogen som foregår mellom foreldre og lærere, og den hjelp, støtte og oppmuntring foreldrene gir til egne barns skolegang.

Resultatet viser svært små forskjeller mellom fylkene på alle punktene bortsett fra det som handler om foreldrenes rolle og interesse for skolen og barnets skolearbeid. Foreldre i Sogn og Fjordane viser gjennomgående større engasjement når det gjelder disse variablene enn foreldre i de andre fylkene. Da handler det om mer informasjon og kontakt med skolen, dialog om pedagogikk og foreldrestøtte generelt. Hva som skaper dette engasjementet, er ikke undersøkt, men kanskje kan resultatene fra de andre prosjektene forklare dette?

Presentasjon - Lærende regioner sluttkonferanse 12.-13.mars 2015

PDF icon Læringsmiljøets betydning