HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Praksis på skoler med gode resultater på nasjonale prøver

- et delprosjekt innen NFR-prosjektet Lærande regionar.

Prosjektledere: Kitt Lyngsnes og Ole Petter Vestheim, HiNT.

På skoler med gode resultater gjennom mange år er prestasjonene gode for bredden av elever. Dette kan forstås slik at disse skolene i utstrakt grad har lyktes med å få til en opplæring som gir godt læringsutbytte for elevmangfoldet. Formålet med å studere slike skoler er å få fram forskningsbasert kunnskap om denne opplæringen og belyse likheter og forskjeller mellom skoler, samtidig som resultatene også skal kunne bidra til utvikling av praksis ved andre skoler. Følgende hovedproblemstilling ble formulert: Hva kjennetegner pedagogisk tenking, klasseromspraksis og ledelse ved skoler som over tid skårer høyt på nasjonale prøver?

Prosjektet utforsket praksisarkitekturen på sju skoler. Både praksis, forståelsene som var vevet inn i den og de betingelsene for praksis som eksisterte på skolene, ble studert. For å få tak i disse dynamiske og dialogiske prosessene prøvde vi å fange inn både sayings, doings og relatings slik de framkom gjennom læreres, elevers og skolelederes erfaringer, opplevelser, forståelser og tenking og gjennom praksis i klasserom. De sju skolene framtrer med mange ulikheter, men fellestrekkene er framtredende.

Gjennom våre analyser utviklet vi fire kjernekategorier som hver for seg illustrerer vesentlige sider ved skolenes praksisarkitektur, men som samtidig henger sammen. Kategorien tett på elevenes læring framkom tidlig. Dette viser seg blant annet i arbeidet med resultatene fra nasjonale prøver. Søkelyset rettes alltid mot enkeltelevers og/eller hele elevgruppas læring. 

En annen kjernekategori som preger praksis-arkitekturene er analyse og refleksjon. Her kan også etterarbeidet med resultatene tjene som eksempel. Hva resultatene kan gi av innsikt i elevenes kompetanse, analyseres og kan anvendes til å forbedre undervisningen. Kategorien utviklingsorientert stabilitet favner ambisjonene skolene har om å utvikle seg. Men det eksperimenteres ikke med nye arbeidsmåter eller organiseringsformer.

Til sist samarbeid og fellesskap selv om den er vevd inn i de andre. Ved alle skolene er betoningen av fellesskapet gjennom f.eks. felles mål, felles utvikling, felles videreutdanning, erfaringsdeling, kunnskapsutvikling og opplevelsen av å være en «vi-skole» sterkt framtredende.

Presentasjon - Lærende regioner sluttkonferanse 12.-13.mars 2015

PDF icon Praksis på skoler med gode resultater