HiSF

Hopp til innholdMeny

HiSF er no ein del av Høgskulen på Vestlandet. Hisf.no blir gradvis erstatta av hvl.no i 2017.

Klasseromskommunikasjon – KLARAS

- et delprosjekt innen NFR-prosjektet Lærande regionar.

Prosjektleiarar: Ilmi Willbergh, Jorunn H. Midtsundstad, Turid Skarre Aasebø, Universitetet i Agder. 

Hensikten med studien er å belyse hvordan skolens kjernevirksomhet, undervisning, kan bidra til å forklare hvorfor Sogn og Fjordane har bedre elevresultater enn Aust-Agder på nasjonale prøver (NP). 

I hvilken grad kan den faglige samtalen i fellesundervisning i ungdomsskolen i Aust-Agder og Sogn og Fjordane oppleves som meningsfull undervisnings-kommunikasjon? Hvordan samsvarer dette med prestasjonsnivå på NP?

Utvalget av skoler er basert på kommunens resultat på NP for å hindre at sosioøkonomiske effekter slår ut. Studien er gjennomført som en kvalitativ casestudie på fire ungdomsskoler.

Studien viser at undervisningskommunikasjonen er «meningsfull» når den skapes av lærere og elever i samarbeid, det vil si når elevene deltar med sine erfaringer og opplevelser knyttet til faginnhold. Den skolen med sterkest innslag av meningsfull undervisningskommunikasjon i studien, er skolen med prestasjoner høyere enn forventet på NP i utvalget fra Sogn og Fjordane. Skoler med dårlige resultater på NP ble preget i større grad av IRE struktur på samtalen (Initiation-Response-Evaluation) dvs. lærerne spør, elevene svarer og læreren evaluerer svaret.

En kritisk diskursanalyse av språkbruken på to av skolene, nærmere bestemt Sogn og Fjordane-skolen, preget av meningsfull undervisningskommunikasjon, og Aust-Agder-skolen, preget av IRE-samtale, viser forskjeller mellom vokabular brukt på faginnhold, og spørreformer på de to skolene som støtter forskjellen mellom menings- og danningsorientering og evaluerende IRE-struktur på samtalen.

Presentasjon - Lærende regioner sluttkonferanse 12.-13.mars 2015

PDF icon Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn og Fjordane