For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 
Fakta om studiet

Studiestad: Sogndal

Studielengd: To år heiltid/tre eller fire år deltid

Studiepoeng: 120

Nivå/grad: Master

Opptakskrav: Sjå innhaldsdelen

Studiekode: 216 1329

Søknadsfrist: 15.06.2014

Samlingsplan

Ofte stilte spørsmål

 

Kontakt oss

Fagleg kontakt: Ann Karin Sandal

Administrativ kontakt: Solfrid Kjoberg

portrettbilde av student
- Studiet er samlingsbasert og har ein naturleg progresjon fram mot den avsluttande oppgåva. Kvar samling er intensiv, med engasjerte og kunnskapsrike forelesarar. Det er praktisk mogeleg og meiningsfullt å kombinere studium og jobb. For min eigen del har det å fordjupe seg i sentrale tema innan læring og undervising gitt meirsmak. Tanken på å oppsøke upløygd mark og forske vidare etter ny kunnskap verkar spennande.
Ole Erik Grinde

Læring og undervisning

Master

Master i læring og undervisning passar for deg som ønskjer å fordjupe deg i prosessar knytt til læring og undervisning. Gjennom studiet får du ei fagleg fordjuping og ei djupare forståing av det å undervise.

Studieinnhald

Vi tar opp problemstillingar frå skulekvardagen, og du fordjupar deg innan læring, læringsmiljø, didaktikk og fagdidaktikk i faga norsk, matematikk eller kroppsøving.

Du lærer

 • om vitskapelege teoriar og metodar som er relevant for læring og undervisning
 • om nyare klasseromsforsking
 • å vurdere og drøfte tilpassa opplæring ut frå eit samfunnsmessig perspektiv
 • korleis bidra til nytenking og innovasjonsprosessar knytt til læring og undervisning

Du finn meir informasjon om studiet i studieplanen for 2014-15.

Undervisningsmåtar

Forelesingar, seminar, gruppearbeid, casedrøftingar og prosjektorganisering. Studiet er samlingsbasert. Sjå samlingsplan i faktaboksen til høgre.

IKT blir brukt som kommunikasjonskanal og læringsverktøy. Det blir lagt til rette for fleksibel gjennomføring av studiet.

Opptakskrav

Søkjarar må oppfylle eitt av følgjande opptakskrav:

 • Fullført og bestått lærarutdanning (allmennlærar, faglærar, grunnskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning)
 • Fullført og bestått dei tre første åra i grunnskulelærarutdanningane (180 sp).

Tilleggskrav (alle krava må vere oppfylt):

 1. Det er krav om 60 studiepoeng fordjuping i eitt av skulefaga norsk, matematikk eller kroppsøving.
 2. Fullført og greidd praksis frå grunnutdanninga (gjeld ikkje studentar som kjem direkte frå grunnskulelærarutdanninga 3.studieår)
 3. Karakteren C eller 2.7 rekna ut frå følgjande grunnlag:
  • For allmennlærarutdanninga: Pedagogisk teori i lærarutdanninga (30 sp) + eitt skulefag på 60 sp
  • For grunnskulelærarutdanninga 1-7 og 5-10: Pedagogikk og elevkunnskap (60 sp) + eitt skulefag på 60 sp
  • For faglærarutdanning: Pedagogisk teori +fagdidaktikk (60 sp) + eitt skulefag på 60 sp
  • For Praktisk-pedagogisk utdanning: Pedagogikk + didaktikk (60 sp) + eitt skulefag på 60 sp

Jobbmoglegheiter

Du får brei kompetanse for arbeid i grunnskulen. Avhengig av fagleg fordjuping vil det også kunne kvalifisere for arbeid i vidaregåande skule.

Vidare studium

Master i læring og undervisning gir grunnlag for opptak til forskarutdanning/doktorgrad.


Sist endra: 16. juni 2014

Del