HSF og leiarar i velferdssektoren med studiesamling i København

Lenkje til bilete av deltakarane
Deltakarane på fyrste samling, hausten 2007

Hausten 2007 starta 15 studentar på studiet ”Leiing for velferd” ved HSF. No har HSF fått ca. 200 000 kroner i stipend frå Fondet for dansk-norsk samarbeid for at ei av studiesamlingane kan leggjast til Schæffergården i København.

Målsetjinga for studiet er deltakarane skal utvikle sin eigen leiings- og utviklingskompetanse gjennom å arbeide med moderne teoriar om organisasjon og leiing, og bruke desse til å analysere ulike situasjonar og problem i eigen organisasjon. Studiet er samlingsbasert med seks samlingar og blir avslutta på etterjulsvinteren 2009.

Formålet med ei samling i København er å sjå velferdsforvaltninga i Noreg som ein del av den skandinaviske velferdsmodellen og utveksling av kunnskap mellom dei skandinaviske landa. Vidare er det interessant å sjå korleis utfordringane i velferdsforvaltninga er løyst i andre skandinaviske land. Frå ein ståstad i distrikts-Noreg vil vi læra om den mest kontinentale delen av Norden - Danmark - og av den mest urbane delen av Danmark - København.

Opphaldet vil gje mulegheit for å sjå eigen kvardag i nytt perspektiv. Akademia og praksis vert kopla, både frå norsk side ved at førelesarar og tilsette i velferdsforvaltninga deltek, og frå dansk side der både universitetssektoren og arbeidslivet vil delta i undervisninga. Besøket vil òg vera viktig for å skape nye kontaktar og utvida nettverket innan forsking, utvikling og velferdsforvaltning i Danmark og Noreg.

”Studieopphaldet i København har kome i stand i eit tett samarbeid mellom studentane, HSF og NAV Sogn og Fjordane” seier studieleiar Leif Longvanes som ser fram til å kople norsk og dansk kunnskap om leiing i offentleg sektor på studiesamlinga.

Les om studiet Leiing for velferd, 30 studiepoeng. Les om Fondet for dansk-norsk samarbeid.

For informasjon, kontakt fagansvarleg Leif Longvanes, tlf. 57 67 63 24 eller leif.longvanes@hisf.no


Sist endra: 06. mai 2008 14:11:55