Studienemnder
Institutt for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie
 

Institutt for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (IBSV)

Hovudaktiviteten ved Institutt for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie (IBSV) er knytt til sosialfaglege profesjonsutdanningar.

Instituttleiar Unni Margrethe Uren Aasen
Telefon 57 67 62 36

Besøksadresse Fossbygget, Fossvegen 6
Telefon: 57 67 62 50
Telefaks: 57 67 62 51

Utdanning

Instituttet tilbyr tre bachelorstudium:

og to tverrfaglege vidareutdanningar:

Aktuelle målgrupper for vidareutdanningane er personar med bachelorgrad eller tilsvarande i til dømes helse-, sosial- eller idrettsfag, eller med lærarutdanning.

Fou

Forskinga er retta mot sentrale problemstillingar innafor dei tre utdannings- og yrkesområda ved instituttet. I kjølvatnet av omfattande sosialpolitiske reformer oppstår det fleire viktige problemstillingar. Kompetent og forsvarleg handsaming av brukarar, forholdet mellom utdanning og yrke, og utvikling av nye arbeidsmetodar med ulik fagleg forankring er eksempel på forskingsinteresser. Forskinga er prega av stor variasjon med omsyn til faglege tilnærmingar og metodar. Kunnskapsutviklinga ved instituttet gjer det naturleg å samarbeide med fleire andre fagmiljø ved høgskulen, og noko går føre seg som del av satsinga ”profesjonsforsking”.

Tilsette

StudienemnderSist endra: 23. august 2012 15:04:59