For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Brukarsentrerte, heilskaplege og koordinerte tenester for personar med langvarige helseplager - eit medforskingsprosjekt

Offentlege utgreiingar trekk i dag fram utfordringane med å imøtekomme behovet for brukarsentrerte, heilskaplege og koordinerte tenester til personar som lever med langvarige helseplager.

Om prosjektet

Ein får tilbakemeldingar frå pasientar om at samhandlinga ofte er dårleg. Dette er kanskje er den største utfordringa som helse- og omsorgstenesta står ovanfor i dag.

I dette forprosjektet skal ein planlegge eit prosjekt der tenestemottakarar, tenesteytarar og forskarar skal samarbeide gjennom heile forskingsprosessen. Prosjektgruppa skal vere med på å utvikle mål og metodar. Formålet er å evaluere eksisterande tenester og å utvikle nye tenester i forventa pasientforløp for personar som lever med langvarige og samansette lidingar. Det er førebels planlagt å inkludere diagnosegrupper som pasientar med kronisk lungesjukdom og hjartesjukdom. Det kan bli aktuelt å inkludere fleire pasientgrupper. Forprosjektet skal føre fram til søknad om eksterne midlar, vitskaplege publikasjonar og forslag til kvalitetsutvikling av tenestene.

Mål for prosjektet

Område der det er behov for kunnskap, og korleis prosjektet skal møte desse kunnskapsbehova:

  • Det er sparsamt med data i Noreg som gir grunnlag for å berekne omfang av problemet med samhandling og samanhengande pasientforløp og for å avklare underliggande årsaker til problema.
    * Prosjektet skal bidra med data frå brukarar og helsepersonell som kan beskrive omfang og underliggande årsaker hjå utvalde pasientgrupper.
  • Ein planlegg endringar i høve til korleis helsetenester vert leverte, finansierte og leia, og effektane av føreslegne tiltak er usikre. Det er difor viktig å evaluere endringane når desse vert gjennomførte
    * Prosjektet skal evaluere noverande og nye tenester for utvalde pasientgrupper.
  • Det er eit mål å involvere brukarar og interessegrupper for å oppnå betre samordning og kvalitet i helsetenesta, men det er lite dokumentasjon om korleis dette kan oppnåast.
    * Eit av fleire fokus i prosjektet er korleis pasientmedverknad i dag vert ivareteke i helsetenestene. Prosjektet skal og gi erfaring med og dokumentasjon av medforsking som metode.

Status

Forprosjekt i planleggingsfase. Det er tett samarbeid med brukarar og leverandørar av helsetenester i spesialist- og primærhelsetenesta.

Kontakt

Prosjektleiar: