For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Utdanning frå høgskulen rustar studentane godt for arbeidslivet

Artikkelen om mastergradsutdanninga og relevansen av den er skriven av mellom andre Astrid Askildt.
Artikkelen om mastergradsutdanninga og relevansen av den er skriven av mellom andre Astrid Askildt.

Får studentane utbyte av mastergradsutdanninga i spesialpedagogikk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane? Resultat frå studiar tyder på at høgskulen leverer eit særs relevant studium.

Astrid Askildt, studieleiar for masterutdanninga i spesialpedagogikk, har saman med forskarar ved Universitetet i Oslo, sett på om utdanninga i spesialpedagogikk utrustar studentane til å møte arbeidslivet.

- Resultata syner at studiet er særs relevant, gjev studentane det dei treng for å takle arbeidslivet samstundes som studentane får trua på eigen kompetanse, seier Askildt. – Dei opplever også at det dei gjer har betyding, at dei hjelper born, unge og vaksne med psykososiale problem, legg Askildt til.

Frå førskulelærar til rådgjevarar

Forskingsgruppa har intervjua 139 ferdigutdanna studentar med master i spesialpedagogikk og fordjuping i psykososiale vanskar. Desse har studert ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Universitetet i Oslo, og Folkeuniversitetet i Buskerud, Vestfold og Telemark. Fordjupinga omfattar psykososiale vanskar i barnehage, skule og samfunn, mobbing og vald, nevrologisk relaterte vanskar og andre psykiske lidingar, omsorgssvikt og barnevern, rus- og kriminalitetsrelaterte vanskar.

- Både heiltids- og deltidsstudentane er godt nøgde og omtrent alle vil anbefale andre å gå på studiet, seier Askildt. Resultata tyder også på at fleire av studentane har gått frå å vere førskulelærarar til å bli tilsett i PPT-tenesta i kommunane, hjå spesialskular og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkar. – Felles for dei fleste er at dei arbeider mykje med rådgjeving av born og unge, men også lærarar og foreldre, seier Askildt.


Sist endra: 22. november 2010 13:07:05