For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Kvalitetssystem

mannleg student utanfor campus

Høgskulen i Sogn og Fjordane satsar på god studiekvalitet. Kvalitetssystemet skal bidra til å nå høgskulen sine strategiske mål og sikre forskingsbaserte utdanningar av høg kvalitet.

Kva vil vi oppnå?

Målet er å byggje ein kvalitetsbevisst kultur der tilsette, studentar og leiarar arbeider for ei felles forståing av kvalitetsarbeid med vekt på openheit, utvikling og forbetring. I fellesskap skal studentar og tilsette utvikle eit godt studiemiljø ved høgskulen.

Kort innføring i kvalitetssystemet vårt.

Kvalitetshandboka

Kvalitetshandboka er ei open, elektronisk samling av rutiner og prosedyrar som skal sikre god kvalitet på høgskulen sitt arbeid med utdanning og forsking.

Sei ifrå!

Vi er avhengige av både ris og ros frå studentar og tilsette for å bli betre. Sei ifrå!Sist endra: 31. juli 2014 11:10:06