For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Kvalitetssystem

mannleg student utanfor campus

Høgskulen i Sogn og Fjordane satsar på høg studiekvalitet. Kvalitetssystemet skal sikre god kvalitet på undervisning og forsking.

Kva vil vi oppnå?

Målet er å byggje ein kvalitetsbevisst kultur der tilsette, studentar og leiarar arbeider for ei felles forståing av kvalitetsarbeid med vekt på openheit, utvikling og forbetring. I fellesskap skal studentar og tilsette utvikle eit godt studiemiljø for alle som vil studere ved høgskulen. Her gir vi ei kort innføring i kvalitetssystemet vårt.

Kvalitetshandboka

Kvalitetshandboka er ei open, elektronisk samling av rutiner og prosedyrar som skal sikre god kvalitet på høgskulen sitt arbeid med utdanning og forsking.

Kva kan du som tilsett gjere?

Du kan bidra til betre kvalitet ved HiSF gjennom å

  • arbeide for godt samarbeid med studentar og kollegaer
  • utvikle forskingsbasert undervisning
  • følgje opp evalueringar og tilbakemeldingar frå studentane

Sei ifrå!

Vi er avhengige av både ris og ros frå studentar og tilsette for å bli betre. Sei ifrå!

Kvalitetsundersøkinga 2012

Undersøkinga vart gjennomført i vårsemesteret 2012, og omfatta 21 grunn- og vidareutanningar.Sist endra: 17. desember 2012 13:45:07