For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Studiekvalitet

blid student som jobbar med pc
Ver med å påverke studiekvaliteten og studiekvardagen ved HiSF!

Kvalitetssystemet ved høgskulen skal sikre god kvalitet på undervisning og forsking. Du kan vere med å påverke studiekvaliteten og studiekvardagen ved HiSF.

Delta i evaluering og utvikling

Emneutvalet (fagutvalet) er staden for undervegs-evaluering av eit emne. Formålet er å justere undervisnings- og arbeidsformene der det er mogleg.

Emneevaluering blir gjennomført når undervisninga i eit emne er avslutta. Resultatet av evalueringa skal brukast til å utvikle emne- og studieplanar.

Programevaluering skjer ved slutten av eit bachelor- eller masterstudium.

Ver med å påverke

Studienemnder skal bidra til å sikre kvalitet og utvikling i bachelor- og masterutdanningar over tid.

Utdanningsutvalet arbeider med studieplanar, pedagogisk og digital kompetanse, internasjonalisering, forskingsbasert undervisning og høgskulen sitt kvalitetssystem.

FoU-utvalet skal styrke, stimulere og utvikle forskings- og utviklingsarbeidet ved høgskulen.

Læringsmiljøutvalet skal sjå til at høgskulen oppfyller krava til eit forsvarleg læringsmiljø når det gjeld studentane sin trivsel, tryggleik og velferd.

Høgskulestyret er det øvste organet ved høgskulen. Styret skal sjå til at den faglege verksemda held høg kvalitet, og at høgskulen blir drive effektivt og i tråd med gjeldande lover, forskrifter og reglar.

Engasjer deg!

Bli tillitsvald for klassen din ved valet i haustsemesteret.

Still til val når Studentparlamentet vel nye studentrepresentantar til styre, råd og utval i vårsemesteret. Dette er det øvste studentdemokratiske organet ved høgskulen.

Sei ifrå!

Sei ifrå er eit meldesystem der studentar og tilsette kan seie ifrå om ting som er bra eller ting som bør endrast, uheldige hendingar, brot på rutinar med meir.

Meir om høgskulen sitt kvalitetssystemSist endra: 31. juli 2014 12:20:48